W środę o godzinie 09.00 na sesji plenarnej PE w Strasburgu rozpocznie się debata o praworządności i stanie demokracji w Polsce.

Parlament Europejski (fot. © European Union 2017 - European Parliament)Parlament Europejski (fot. © European Union 2017 - European Parliament)

Po południu planowane jest głosowanie rezolucji Parlamentu w tej sprawie.

W debacie weźmie udział m.in. pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans i – w imieniu Prezydencji w Radzie - wiceminister do spraw europejskich Estonii Mati Maasikas.

Oczekuje się, że Parlament wezwie do uruchomienia wobec Polski procedury zgodnej z artykułem 7.1 Traktatu, mówiącym o ryzyku poważnego naruszenia wartości europejskich przez polskie władze.

Jeśli tak się stanie, Komisja Swobód Obywatelskich PE przygotuje "uzasadnioną propozycję" w tej sprawie, którą następnie przedłoży Radzie UE.

Procedura może doprowadzić do zawieszenia części praw Polski jako członka Unii Europejskiej.

Debata będzie transmitowana na EP Live i EbS+.

TRANSMISJA - debata o praworządności i stanie demokracji w Polsce od godz. 09.00 (15 listopada):

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ (WERSJA SKONSOLIDOWANA)

TYTUŁ I

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Artykuł 7 (dawny artykuł 7 TUE)

1. Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąc większością czterech piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2. Przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wysłuchuje dane Państwo Członkowskie i, stanowiąc zgodnie z tą samą procedurą, może skierować do niego zalecenia.

Rada regularnie bada, czy powody dokonania takiego stwierdzenia pozostają aktualne.

2. Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie na wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich lub Komisji Europejskiej i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić, po wezwaniu Państwa Członkowskiego do przedstawienia swoich uwag, poważne i stałe naruszenie przez to Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2.

3. Po dokonaniu stwierdzenia na mocy ustępu 2, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zdecydować o zawieszeniu niektórych praw wynikających ze stosowania Traktatów dla tego Państwa Członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkowskiego w Radzie. Rada uwzględnia przy tym możliwe skutki takiego zawieszenia dla praw i obowiązków osób fizycznych i prawnych.

Obowiązki, które ciążą na tym Państwie Członkowskim na mocy Traktatów, pozostają w każdym przypadku wiążące dla tego Państwa.

4. Rada może następnie, stanowiąc większością kwalifikowaną, zdecydować o zmianie lub uchyleniu środków podjętych na podstawie ustępu 3, w przypadku zmiany sytuacji, która doprowadziła do ich ustanowienia.

5. Zasady głosowania, które do celów niniejszego artykułu stosuje się do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady, określone są w artykule 354 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(org.)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!